Vi syns i Hälleforsnäs

Medborgarförslag

Medborgarförslag är ett medel för medborgare i kommunen att väcka talan i kommunfullmäktige. 

FÖRSLAG
Bygg ut bilparkeringen för tågresenärer vid Hälleforsnäs tågstation med ytterligare markerade p-platser

Motivering
Hälleforsnäs tågstation är en viktig förutsättning för ortens utveckling.

Det gäller bland annat möjligheten till utpendling för arbete och studier, inkommande resor till den lokala besöksnäringen samt tillgången till regionens och huvudstadens kultur- och idrottsliv.

Ett ökat kollektivt resande har också många positiva miljöeffekter. Hälleforsnäs är ett geografiskt utsträckt samhälle och många tågresenärer behöver åka bil från hemmet till stationen. I vår dialog med resenärer, faktiska och potentiella, har det framkommit att det ofta råder brist på parkeringsplatser på stationsplanen. Det finns i dag ett tiotal markerade parkeringsplatser inklusive en reserverad för bilar med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vi bedömer att antalet p-platser behöver utökas med åtminstone fem nya ordinarie platser samt en för rörelsehindrade. Vid en platsbesiktning kunde vi notera att det bör finnas tillgänglig markyta för nya p-platser mitt emot den nuvarande parkeringsraden i riktning mot samhället. Det är en som idag används som tillfällig upplagsplats för restprodukter från tidigare markarbeten. Om denna plats av någon anledning inte är möjlig att använda föreslås att kommunen utarbetar en alternativ lösning i anslutning till stationen.

 

FÖRSLAG
Bygg ut cykelparkeringen vid Hälleforsnäs station med ett låsbart cykelgarage med möjlighet till laddning av elcyklar.

Motivering
Hälleforsnäs tågstation är en viktig förutsättning för ortens utveckling.

Det gäller bland annat möjligheten till utpendling för arbete och studier, inkommande resor till den lokala besöksnäringen samt tillgången till regionens och huvudstadens kultur- och idrottsliv.

Allt fler hälleforsnäsbor cyklar mellan hemmet och stationen (trots avsaknad av separerad cykelbana längs Storgatan och Centralvägen) och en del av dessa använder, eller skulle vilja använda, eldrivna cyklar. Det uppstår därmed ett behov av säker förvaring av cyklar vid stationen med tillgång till batteriladdning. Tillgången till ett cykelgarage med laddningsmöjligheter är en viktig framtidsfråga som skulle uppmuntra till ökat och miljösmart resande.

 

FÖRSLAG
Hälleforsnäs Bygderåd föreslår kommunfullmäktige i Flens kommun besluta
– att inte etablera skola i Celsingehuset
– att skapa förutsättningar för ett trygghetsboende i kommunal eller privat regi i Celsingehuset

Motivering
Bakgrund
Flens kommunfullmäktige uppdrog 2020 av kommunstyrelsen “att i samverkan med de lokala bygderåden samla in information om behovet av boendeformer får äldre i kommunens olika delar och väga in bygderådens synpunkter i remissvaren på bostadsförsörjningsplanen”. Hälleforsnäs bygderåd, som har frågan som en viktig punkt i den Lokala utvecklingsplanen (LUP 2020), har arbetat systematiskt med uppgiften och sammanfattar i detta medborgarförslag motiven för och behoven av ett trygghetsboende på orten.

Positiv utveckling
Hälleforsnäs har som samhälle en positiv utveckling med en väl fungerande skola, nya företagsetableringar, en växande besöksnäring och ett attraktivt natur- och kulturliv. Centralorten med omgivande glesbygd har över 2 200 invånare till vilka kan läggas många fritidsboende. I denna dynamiska bild ingår också att den äldre befolkningen ökar. Många i denna grupp har växt upp kring bruket och har lokal förankring. Sett i perspektiv av ortens storlek och utveckling samt äldregruppens behov framstår etableringen av ett trygghetsboende som både naturlig och nödvändig.

Bra boendemiljö för alla
För Hälleforsnäs är det viktigt att kunna erbjuda boende, vård och omsorg med den Lokala utvecklingsplanens ledord “Rätten till att få bli gammal i din hembygd med livskvalitet – Ett gott liv varje dag”. Det ska finnas en självklar möjlighet att bo kvar i Hälleforsnäs. Attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer för alla gynnar inflyttning och utveckling för hela samhället.

Enkättsvar visar på behov och Intresse
Det lokala bygderådet har en arbetsgrupp som sedan 2019 för en nära dialog med berörda parter som pensionärsorganisationer, samhällets äldre invånare, Flens kommun, det kommunala bostadsbolaget FBAB, samt privata aktörer på vårdmarknaden. Den enkät som skickades ut till Hälleforsnäs seniorer under vintern 2019/2020 fick en hög svarsfrekvens (80%) och svaren visade att det finns ett stort intresse för att byta boende på hemorten. Drygt hälften av respondenterna (62) vill bo kvar i eget boende, 10 vill flytta så snart som möjligt och 14 önskar flytta inom 1 – S år. Samtidigt svarar SO respondenter att de önskar byta boende längre fram i livet.

Det fortsatta arbetet
En lokal arbetsgrupp inom bygderådet arbetar aktivt med frågan, kontakter har knutits och samverkan etablerats med bland annat lokala pensionärsorganisationer och andra lokala utvecklingsgrupper. Hälleforsnäs bygderåd har i diskussioner med politiker och tjänstemän i Flens kommun fört fram en ombyggnad av den numera tomställda Celsinge Skolan som ett
intressant alternativ för ett framtida trygghetsboende. Förslaget bygger på att det inom överskådlig framtid inte finns behov av fler skollokaler i kommundelen och att fastighetens läge och utformning gör den synnerligen lämplig för ändamålet. Om kommunen väljer att överlåta ombyggnad och drift av trygghetsboendet till en extern utförare finns det åtminstone en privat
aktör beredd att svara för investeringar och drift. Bygderådet tar dock inte ställning till slutligt val av driftsform vilket är ett beslut som fattas av Flens kommun.

 

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet