Vi syns i Hälleforsnäs

NYHETER - BYGDERÅDET

Medborgarförslag – bygg ut bilparkeringen för tågresenärer

2021-05-06


Det vi inte kan genomföra själva lyfter vi till andra instanser.

Ett sådant exempel är goda idéer och förslag från våra medlemmar.

Det kan som här generera i ett medborgarförslag.

MEDBORGARFÖRSLAG inlämnat till Kommunfullmäktige i oktober 2020 för att bland annat förbättra för pendlare och turism:
– BYGG UT BILPARKERINGEN FÖR TÅGRESENÄRER VID HÄLLEFORSNÄS TÅGSTATION MED YTTERLIGARE MARKERADE PARKERINGSPLATSER.

Extra föreningsstämma

2021-05-01


Nu har vi stängt 2020 och den nya styrelsen har konstituerat sig den 27 april.

Hjärtligt TACK Bo Gustafsson, Tomas Högberg och Karin Åkerman för goda insatser i Hälleforsnäs Bygderåd. Marlene Lindström flyttar till Eskilstuna, men vi är glada att hon vill fortsätta vara en tillgång i vår förening. Jag tackar varmt för förtroendet att vara ordförande ännu ett år och ser fram emot att tillsammans med styrelsen, våra ovärderliga volontärer, er medlemmar och samarbetspartners tillvarata de möjligheter som finns att fortsätta utveckla Hälleforsnäsbygden! En bygd mitt i Sörmlands hjärta – en tillgång för oss bofasta och fritidsboende, besökare och hela Flens Kommun!

Extra föreningsstämma
När: 16 maj, kl 16.00-16.30
Var: digital, via Zoom
Anmälan: senast den 15 maj
halleforsnasbygderad@gmail.com
Varför extra föreningsstämma: Vid ansökan om till exempel Allmänt föreningsbidrag hos Flens Kommun efterfrågas åldersfördelning av föreningens medlemmar. Stämman beslutade att komplettera med ”födelseår” vid inhämtning av medlemsinformation. Tjugonio röstberättigade medlemmar deltog på Årsstämman den 25 april. Samtliga tjugonio var för förslaget. Beslut om stadgeändring ska göras på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra, varav en ska vara Årsstämma. Därav bjuder vi in er till en extra Årsstämma.

Styrelsen 2021
Kassör: Jens Carstensen
Sekreterare: Malin Kennegård Samhälle & Service
Revisor: Håkan Forselius
Ersättare revisor: Bert Andersson
Ord ledamöter:
Ann-Louise Alm Fritid & Friluftsliv
Anita Andersson Evenemangsgruppen, PRO
Anne-Lie Briby Hälleforsnäs Gjuterimuséum
Björn Carlsson Hälleforsnäs IF
Anette Dahl Samhälle & Service
Bo Nilsson Fritid & Friluftsliv, Hälleforsnäs Motorveteraner
Suppleanter:
Christel Cruz Bruksskolan Hälleforsnäs
Marlene Lindström Webbansvarig
Britt-Marie Ljungskog Volontärgruppen

Bruksskolans miljöhjältar

2021-04-30


BRUKSSKOLANS MILJÖHJÄLTAR har gjort det igen! 

Nu får alla vi andra lova att alltid lägga skräpet där det hör hemma! 

Vi hjälps åt att hålla Hälleforsnäs rent. Bruksskolans elever spenderar dagen genom att plocka och sortera sopor. Som belöning äter vi våfflor och tackar bygderådet för hjälp med att steka till alla som hjälpt till.

Bygderådet vill skicka ett Tack till Bruksskolan som hade planerat dagen och Tack till volontärerna Åsa & Anne-Margrete som representerade bygderådet idag genom att grädda våfflor till glada barn och lärare. 

GLAD VALBORG!

Valborg

2021-04-30


Tack till er som kom förbi Bruksskolan och grillade och hängde med oss & Fritidsgården Hälleforsnäs 

Vi syns i Hälleforsnäs!

”Bruksvandrarna” från Hälleforsnäs Bygderåd

Bruksskolans miljöhjältar

2021-04-30


BRUKSSKOLANS MILJÖHJÄLTAR har gjort det igen! 

Nu får alla vi andra lova att alltid lägga skräpet där det hör hemma! 

Vi hjälps åt att hålla Hälleforsnäs rent. Bruksskolans elever spenderar dagen genom att plocka och sortera sopor. Som belöning äter vi våfflor och tackar bygderådet för hjälp med att steka till alla som hjälpt till.

Bygderådet vill skicka ett Tack till Bruksskolan som hade planerat dagen och Tack till volontärerna Åsa & Anne-Margrete som representerade bygderådet idag genom att grädda våfflor till glada barn och lärare. 

GLAD VALBORG!

Rymdfarkost á la Insektshotell för Solitärbin

2021-04-25


Wild Heart Hälleforsnäs & Bruksskolans elever bygger vidare på ett Rymdfarkost á la Insektshotell för Solitärbin. Den här terminen ska det spikas klart invändigt, byggas en dörr/landgång, målas, inredas och sist men inte minst Invigas. Idag är Lilian Frisk, slöjdlärare på Bruksskolan, på plats tillsammans med elever i årskurs 6. Heja er!

Kom gärna och titta men med anledning av pandemin ber vi er tänka på avståndet. 

Tillsammans tar vi ansvar 

Grillkväll

2021-04-24


TACK till er barn och ungdomar som kom förbi och med er närvaro bidrog till en jätte trevlig grillkväll! Vi tar med oss era förslag i planeringen. Håll utkik efter information när vi dyker upp igen på en plats nära dig! 

Igår nattvandrade Nils och Eva från Bruksvandrarna/Hälleforsnäs Bygderåd tillsammans med Abdi från Fritidsgården i Hälleforsnäs.

Vi syns i Hälleforsnäs!
Hälsningar från
Hälleforsnäs Bygderåd
Bruksvandrarna
Wild Heart Hälleforsnäs

Medborgarförslag

2021-04-15


Till kommunfullmäktige
Flens kommun

FÖRSLAG
Hälleforsnäs Bygderåd föreslår kommunfullmäktige i Flens kommun besluta
– att inte etablera skola i Celsingehuset
– att skapa förutsättningar för ett trygghetsboende i kommunal eller
privat regi i Celsingehuset

MOTIVERING
Bakgrund
Flens kommunfullmäktige uppdrog 2020 av kommunstyrelsen “att i samverkan med de lokala bygderåden samla in information om behovet av boendeformer får äldre i kommunens olika delar och väga in bygderådens synpunkter i remissvaren på bostadsförsörjningsplanen”. Hälleforsnäs bygderåd, som har frågan som en viktig punkt i den Lokala utvecklingsplanen (LUP 2020), har arbetat systematiskt med uppgiften och sammanfattar i detta medborgarförslag motiven för och behoven av ett trygghetsboende på orten.

Positiv utveckling
Hälleforsnäs har som samhälle en positiv utveckling med en väl fungerande skola, nya företagsetableringar, en växande besöksnäring och ett attraktivt natur- och kulturliv. Centralorten med omgivande glesbygd har över 2 200 invånare till vilka kan läggas många fritidsboende. I denna dynamiska bild ingår också att den äldre befolkningen ökar. Många i denna grupp har växt upp kring bruket och har lokal förankring. Sett i perspektiv av ortens storlek och utveckling samt äldregruppens behov framstår etableringen av ett trygghetsboende som både naturlig och nödvändig.

Bra boendemiljö för alla
För Hälleforsnäs är det viktigt att kunna erbjuda boende, vård och omsorg med den Lokala utvecklingsplanens ledord “Rätten till att få bli gammal i din hembygd med livskvalitet – Ett gott liv varje dag”. Det ska finnas en självklar möjlighet att bo kvar i Hälleforsnäs. Attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer för alla gynnar inflyttning och utveckling för hela samhället.

Enkättsvar visar på behov och Intresse
Det lokala bygderådet har en arbetsgrupp som sedan 2019 för en nära dialog med berörda parter som pensionärsorganisationer, samhällets äldre invånare, Flens kommun, det kommunala bostadsbolaget FBAB, samt privata aktörer på vårdmarknaden. Den enkät som skickades ut till Hälleforsnäs seniorer under vintern 2019/2020 fick en hög svarsfrekvens (80%) och svaren visade att det finns ett stort intresse för att byta boende på hemorten. Drygt hälften av respondenterna (62) vill bo kvar i eget boende, 10 vill flytta så snart som möjligt och 14 önskar flytta inom 1 – S år. Samtidigt svarar SO respondenter att de önskar byta boende längre fram i livet.

Det fortsatta arbetet
En lokal arbetsgrupp inom bygderådet arbetar aktivt med frågan, kontakter har knutits och samverkan etablerats med bland annat lokala pensionärsorganisationer och andra lokala utvecklingsgrupper. Hälleforsnäs bygderåd har i diskussioner med politiker och tjänstemän i Flens kommun fört fram en ombyggnad av den numera tomställda Celsinge Skolan som ett
intressant alternativ för ett framtida trygghetsboende. Förslaget bygger på att det inom överskådlig framtid inte finns behov av fler skollokaler i kommundelen och att fastighetens läge och utformning gör den synnerligen lämplig för ändamålet. Om kommunen väljer att överlåta ombyggnad och drift av trygghetsboendet till en extern utförare finns det åtminstone en privat
aktör beredd att svara för investeringar och drift. Bygderådet tar dock inte ställning till slutligt val av driftsform vilket är ett beslut som fattas av Flens kommun.

 

Årsmöte och medlemsnytt

2021-04-13


Självklart vill vi träffa er i verkligheten, men med anledning av pandemin genomför vi Årsstämman digitalt även i år.

Det klarade vi bra 2020 tillsammans med er. Den här inbjudan riktar sig till samtliga medlemmar i hushållet.

Är du ny på digitala möten?
Vi ordnar testkörning klockan 18.00 den 20/4 + klockan 10.00 den 22/4.
Meddela till halleforsnasbygderad@gmail.com om du vill få instruktioner för nedladdning samt inbjudan till testkörning.
Saknar du dator går det bra att ansluta med en mobiltelefon. Tveka inte att höra av dig om du känner att du vill veta mer om hur man går till väga.

Anmälan till Årsstämman?
Kom ihåg att se till att du har ett giltigt medlemskap. Medlemskap inbetalat 2020 är giltigt t.o.m. årsstämman den 25/4.
Anmälan skickas till halleforsnasbygderad@gmail.com eller via sms till 
073-622 79 50. Meddela antal personer i hushållet som deltar vid mötet, förnamn+efternamn

Hjärtligt Välkomna hälsar
Hälleforsnäs Bygderåd styrelse

Vision MTB Hälleforsnäs

2021-04-09


Vi har påbörjat arbetet med att se över vilka möjligheter som finns för mountainbikes (MTB) stigar/leder i Hälleforsnäs.

Målsättningen är att skapa en eller flera stigar/leder som erbjuder naturnära upplevelser och träning på cykel i varierad terräng för alla åldrar.

Vill du vara med? 
Hör av dig till oss och meddela ditt intresse oavsett om du vill ingå i arbetsgruppen eller bara vill cykla. 

När: Vi skickar ut en kallelse till en första informationsträff för alla intresserade inom kort.
Var: Första träff digital. 
Det går utmärkt att medverka oavsett om du har en mobil, surfplatta eller dator. Det är enkelt och vi hjälper dig med support vid behov. Har du inte möjlighet att närvara digitalt – hör av dig!
Kontakt: halleforsnasbygderad@gmail.com

Välkomna!

Konstgräs multiarenan

2021-04-07


Idag hade Hälleforsnäs Bygderåd möte med Flens Kommun som bekräftar att vecka 16 utrustas ”Multiarenan” med konstgräs 

Nattvandring

2021-03-09


Behovet finns att trygga vuxna syns på stan. Nu inleder Bruksvandrarna vårsäsongen. Bruksvandrarna är medlemmar i stiftelsen Nattvandring.nu

Just nu genomgår alla som är intresserade av att vandra en digital grundkurs. 

Är du förälder eller annan trygg vuxen och vill vandra med oss och Fritidsgårdens personal? 

Hör av er till oss flr mer information via bruksvandrarna@nattvandring.nu eller via halleforsnasbygderad@gmail.com 

Tack till er som redan har visat intresse. Ni gör skillnad! Tillsammans tar vi ansvar 

Informationsmöte Civil insatsperson

2021-02-20


När: onsdagen den 24 februari kl 18.30. 
Var: digitalt, länk skickas till anmälda
Anmälan: 
– halleforsnasbygderad@gmail.com 

Information om Civil insatsperson, infoblad – pdf

Vad är en Civil insatsperson
En tidig insats kan vara skillnaden mellan liv och död då tidsfaktorn ofta har mycket stor betydelse vid räddningsinsatser. En Civil insatsperson (CIP) ska kunna vara den första person som kommer fram till en olycksplats, förhoppningsvis i ett mycket tidigare skede än räddningsstyrkan. 

Varje CIP genomgår man en enklare utbildning på ca 12 tim. Alla som medverkar som CIP gör det helt frivilligt och ingen ersättning utgår. Motiv för att medverka är att den man hjälper troligen är en granne eller annan som vistas i närområdet. 

Informationsmöte
På informationsmötet går Brandskyddsföreningen Södermanland in lite mer om vad det innebär att medverka som CIP och berättar om erfarenheter vi har från andra områden som har medverkat som CIP i några år. Länk för att medverka skickas ut av Hälleforsnäs bygderåd.

På träffen medverkar representanter från Brandskyddsföreningen Södermanland, Räddningstjänsten i Flen samt en person från ett befintligt CIP-område

Verksamhetsledare
Per Gustafsson tel. 0730-31 48 40
Mail: per.gustafsson@lbfsodermanland.se

Wild heart Hälleforsnäs insektshotell

2020-11-27


På tisdag och onsdag nästa vecka bygger eleverna i åk 4-6 vidare på ett annorlunda insektshotell. Eleverna får bestämma om det ska målas och då sker det i så fall till våren. Nu laddar vi med varm choklad till alla byggare och en varm brasa att värma oss vid.

Vi tackar Framtidsbruket/Flens Kommun för den fina utsiktsplatsen.

Har ni kvar brädor från något bygge hemma (minst 80 cm långa)? 

Skicka ett sms till 073-622 79 50 så hör vi av oss! 

Kom gärna förbi och titta hur det går, men gör det på avstånd med omtanke för er och eleverna då det fortfarande är hårda restriktioner som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Ett Wild Heart Hälleforsnäs projekt i samverkan med Bruksskolan Hälleforsnäs och Idéfarmen i Dunker. Med stöd av Postkodstiftelsen.

Rörelsesatsning på Bruksskolan i Hälleforsnäs

2020-11-19


ATT KUNA RÖRA PÅ SÄJ ÄR LIKA VIKTIT SOM ATT STAVA RÄT

Detta har hänt: 
1:a träffen 5/10: Vi samtalade med mentor för åk6 och kurator på Bruksskolan om det finns ett behov och intresse av stöd i att få till en mer aktiv rastverksamhet. 

2:a träffen 19/10: Bruksskolans Elevråd, personal från Fritidsklubben och elevhandledarna från skolan fick information om två olika koncept. Vi bjöd in Maria Ståhl från RF-SISU för att berättade om deras koncept.

Elevrådet röstade för att gå med i SISUs ”Rörelsesatsning i skolan.” Det blev ett enhälligt ja från samtliga närvarande. 

3:e träffen 16/11: Maria från SISU förklarade uppdraget, utmaningar och väg framåt. Hur vägen ska se ut, vart den ska leda och vem som ska göra vad är något vi skapar tillsammans.

Kartläggning är starten!

Detta händer nu:
Elevrådet på Bruksskolan har fått i uppdrag att svara på frågor i en nulägesanalys – Var är vi? 

Samma uppdrag har tilldelats personalen från Fritidsklubben  och elevhandledarna som är de som kommer att ansvara för rastverksamheten. 

Den 14/12 träffas vi digitalt igen med samtal kring nästa steg ”Vart ska vi?”. 

Utifrån det skriver vi fram mål och gör en Handlingsplan genom att ställa frågan ”Hur gör vi för att nå dit?

Föreningar – Vi vill gärna komma i kontakt med er som kan samverka med skolan vid någon aktivitet under vårterminen. Hör av er! halleforsnasbygderad@gmail.com

Lycka till med uppdraget så syns och hörs vi i december!

Trygghetsvandring – Genomfördes den 9 november i år

2020-11-19


Tack än en gång till Flens Kommun Jessica Ekermann, räddningstjänsten, kommunala fastighetsbolagen och sist men inte minst de privatpersoner boende i Hälleforsnäs, som gav sig ut i mörkret med oss. 

Länk till sammanfattning av senaste vandringen. 

Hör gärna av er om ni har några frågor. 

Följande är ett tillägg vi tar med oss till Bygdenätverkets Trafikgrupp och Cykelgrupp där vi arbetar aktivt bl.a. för säkrare skolvägar. 

– Ett önskemål som gång på gång har tagits upp och aldrig blir inaktuellt.är ett övergångsställe mellan Folkets Hus och trottoaren vid bilverkstaden (f.d. bensinstation). Används av skolbarn och äldre som besöker Folkets Hus.

Vi kan tillägga att det även behövs ett övergångsställe mellan skolområdet och bilverkstaden. Ett fält som synliggör att det är gångpassage.

I dagsläget är det inte säkert att korsa vägen i det området. 

Vi vädjar till bilisterna där ute ”Kör lugnt och sansat” inom Hälleforsnäs och ha extra uppsikt runt omkring skolområdet. 

Generation Pep 

2020-11-19


I år fanns det inget alternativ.  I samråd med Generation Pep pausade vi planerna för att i stället tänka oss ett genomförande 2021. Det är inte en självklarhet att vi är tillbaka i en ”normal” situation nästa år, men NU tar vi nya tag och vill inspirera föreningar och organisationer att vara del i planering inför att anordna en Pep Dag i Hälleforsnäs närmast under hösten 2021. En dag som ska inspirera barn och ungdomar att prova på olika aktiviteter som de mår bra av och skänker dem glädje och energi.

Nystart idag med videomöte med Oskar på Generation Pep. En uppföljning av nuläge och förslag på datum för ev genomförande. I december genomför vi ett digitalt möte med föreningar och organisationer bl a i närområdet för att fortsätta kartlägga aktiviteter för en eller två Pep dagar. Svara JA på inbjudan som kommer inom kort alternativt hör av dig direkt till oss med kontaktuppgifter för att vara med från start!

halleforsnasbygderad@gmail.com


Det här är en utomordentligt fin möjlighet låta barn och ungdomar inspireras till en rolig, mer rörlig, aktiv och hälsosammare fritid.
Tillsammans tar vi ansvar

Nyckelgym erbjudande

2020-10-13


Nyckelgym har ett Öppningserbjudande t.o.m. 31 oktober: 
– Årskort vuxen 2380 kr/Årskort senior 2030 kr Läs mer här

Priser för medlemmar i Hälleforsnäs Bygderåd:
  18 år t o m 59 år:
– Årskort: 2660 kr (ord. 2 800 kr)
– Halvårskort: 1565 kr (ord. 1650 kr) 
– Löpande autogiro: 235 kr/månad (245 kr/månad) *

  Seniorer 60 år och äldre:
– Årskort: 2270 kr (ord. 2390 kr)
– Halvårskort 1370 kr (ord. 1445 kr)
– Löpande autogiro: 189 kr/månad (199 kr/månad) *

Bindningstid 12 månader, därefter löpande månadsvis till uppsägning sker. Uppsägningstid 30 dagar. 

Obs! Priserna gäller tills vidare, med reservation för eventuella prisjusteringar från Nyckelgym.

Aktivitetsrunda på plats 

2020-09-28


VARJE STEG RÄKNAS 

Nu är skyltarna för ”Varje steg räknas” på plats.

Konceptet Aktivitetsrundor bygger på tolv skyltar som sätts upp längs en slinga, motionsspår eller i en parkliknande miljö. Varje skylt beskriver en rörelse eller utmaning visuellt och i film.

”Varje steg räknas” består av sex skyltar med enskild träning och sex skyltar med samarbetsövningar.

Rundan med  informationstavlor sträcker sig från stationen till Strandpromenaden och vidare fram till Bruket i Hälleforsnäs.

 

Aktivitetsrunda

2020-09-24


VARJE STEG RÄKNAS 

Här kommer informationstavlor sättas upp av kommunen. Tavlorna ska uppmuntra till olika rörelser och aktiviteter. Tavlorna utrustas med QR koder som man kan avläsa med sin telefon och få mer instruktioner hur man ska utföra en viss uppgift. 

Rundan kommer att sträcka sig från stationen till Strandpromenaden och vidare fram till Bruket i Hälleforsnäs. 

Vi ser fram emot en skön höst och hoppas att vi ses på någon av Aktivitetsrundorna i Flens Kommun

Hjälp med att handla

2020-09-18


Sedan april månad har du som tillhör en riskgrupp eller av annan orsak sitter i karantän haft hjälp av våra volontärer som består av ideella medlemmar.

I september kan du fortsätta att handla hemifrån två dagar i veckan. Bor du i Hälleforsnäs har vi även möjlighet att leverera hem till dörren vissa dagar.

RING
Ove på Coop Hälleforsnäs för mer information SENAST DAG FÖRE önskad handling.
072-709 84 63

SEPTEMBER
– Tisdagar 1, 8, 15 (hemleverans vid behov), 22, 29
– Fredagar 4, 11, 18, 25

Alla våra volontärer har inte bil och körkort, därav hemkörning vissa dagar. Meddelas vecka för vecka.

Tack Flens Kommun för lånet av västar. (Text på de blå västarna: Flens kommun/Funktionär)

Det du gör spelar roll

2020-09-17


Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna.  Läs om hur du skyddar dig och andra

Möte, En bygd att åldras i

2020-09-16


Vision – målet och allt däremellan. EN BYGD ATT ÅLDRAS I.  Nya spännande samtal i detta tredje möte.

Med bland deltagarna denna måndag var Claes Åsbrink (Flens Kommunfastigheter AB), Rolf Lydahl (Sofielunds Fastigheter AB) Catharina Nord (V), Anders Iwerbo o Åsa Lockner (Mellösa Bygderåd), m fl Värd: Hälleforsnäs Bygderåd

Tack Magnus för hjälp med möblering och Folkets Hus Hälleforsnäs för lokal där vi kunde sprida ut oss enl FHM riktlinjer.

Säsongsavslutning för ”Sommarträffar för pensionärer”

2020-09-16


Idag var det dags för säsongsavslutning för ”Sommarträffar för pensionärer” i Hälleforsnäs. 

Trevlig samvaro som vanlig och därav vill vi rikta ett hjärtligt TACK till alla ni som kommit och fikat & deltagit på Sommarträffarna den här säsongen. Ni är fantastiska allihopa! 

Bosse Jonsson såg till att tekniken fungerade för våra suveräna musiker för dagen Sofia Björklind och Gustav Andersson. Publiken bjöds på vacker 30/40-tals musik med stor igenkänningsfaktor. Det blev så klart även en del allsång. 

Idag firade vi med tårta och hurrade för alla som inte har haft möjlighet att fira med nära och kära under pandemin. 

Den mycket goda populära ”Raggartårtan” var bakad av Anita Andersson och Margareta Lovén. 

Nu blickar vi framåt och ser vad som kan planeras i höst och vinter Hör gärna av er med önskemål till Anita eller till Hälleforsnäs Bygderåd. 

Tack Bosse Gustavsson, Jan Karlsson och Bosse Jonsson för bärhjälp av stolar och bord

Tack Anita & Margareta från PRO för trevligt och GOTT samarbete den här säsongen.

Cykelbanan på väg 681 upp till Nytorpskorset.

2020-09-14


 

Vi har uppmärksammat att det är många som har frågor kring arbetet med cykelbanan på väg 681 upp till Nytorpskorset. Hur den kommer att se ut och när arbetet kommer att göras. Här kommer lite mer information:

Det kommer bli en kant som avskärmar cykelbanan från biltrafiken.

Under september månad planeras betongkantsten med reflexpinne att sättas upp var 30 meter.

Hälleforsnäs har blivit med gym

2020-09-02


 

Snart öppnar Nyckelgym sina portar i Hälleforsnäs! Rampen är på plats, nu väntar Nyckelgym bara på att lokalen slutbesiktigas och bli godkänd för verksamhet. Den 1 september bjöd Nyckelgym in till visning av det nya gymmet,  många Hälleforsnäsbor var och hälsade på i de nya lokalerna nere på bruket. Även Katrineholms-Kuriren var på plats, artikeln hittar du här

SALT – Variationer i Sörmland

2020-09-02


Den 1 och 2 september gästades Hälleforsnäs av konstnären och tonsättaren Anne Pajunen som intervjuade tio Hälleforsnäsbor. Fragment från intervjuerna kommer att användas i hennes verk som kommer att visas i Hälleforsnäs under hösten 2020. Läs mer om verket på Scenkonst Sörmlands hemsida. 

Hjälp med att handla

2020-07-08


Under april, maj, juni, juli månad kan du som tillhör en riskgrupp eller av annan orsak sitter i karantän fortsätta att handla hemifrån två dagar i veckan. Detta förutsatt att du är boende i Hälleforsnäs.

Ring Ove på Coop Hälleforsnäs för mer information SENAST dagen före önskad handling.
072-709 84 63

JULI
Tisdagar: 7, 14, 21, 28
Fredagar: 3, 10, 17, 24, 31

Våra volontärer som består av medlemmar i Hälleforsnäs Bygderåd finns på plats för att hjälpa Ove och hans personal att packa era varor under följande dagar;

Obs! Alla volontärer har inte bil och körkort, därav hemkörning vissa dagar. Meddelas vecka för vecka.
Hemleverans 3/7 + 7/7 + 14/7

Gym i Hälleforsnäs

2020-06-29


Gym i Hälleforsnäs beräknas öppnas av Nyckelgym någon gång under augusti månad 2020. Lokalen ligger i en del av före detta Lager 157:s lokaler med ingång på långsidan utmed vägen. 

Eldningsförbud hävt

2020-06-29


Från och med den 29 juni är eldningsförbudet hävt. Det är åter tillåtet att elda och grilla i skog och mark. 

Tänk på att det som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser. Se till att det finns släckutrustning i närheten av elden.

Vill du veta mer om eldning utomhus, besök www.dinsakerhet.se

Brygga är på plats vid Tallsjöbadet

2020-06-29


Ny fin och säker brygga är på plats vid Tallsjöbadet!

Ni hittar mer information om Flens badplatser på Flens kommuns hemsida 

Sommarskoj 2020

2020-06-25, tillägg 2020-06-29


Flens kommun erbjuder olika sommaraktiviteter under sommarlovet 2020. Aktiviteterna sker i samarbete  med föreningar och andra aktörer. 

Sommarskoj i Hälleforsnäs v 27
På måndag 29 juni träffas vi vid Tallsjön kl 12-14. Då kan du få testa på att paddla kanot med hjälp av bygderådet!
På onsdag 1 juli ses vi skatehallen kl 12-14.

Varmt välkomna!

Läs mer om aktiviteterna på:
Sommarskoj 2020 i Flens kommun
Flens kommuns hemsida

Paddling på Brukssjön – en ljuvlig utflykt nära dig

2020-06-24


För att sommarens paddeltur ska bli bra för alla önskar Hälleforsnäs Bygderåd och Turistbyrån i Hälleforsnäs påminna om att Allemansrätten medför ansvar hos var och en.

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du ger dig ut och paddlar i Brukssjön eller på annan plats.

Trevlig sommar & Paddla lugnt

Eldningsförbud

2020-06-22


Från och med 22 juni klockan 13 är det återigen eldningsförbud i Flens kommun.

Det betyder att det inte är tillåtet att elda i skog och mark . Det är dock tillåtet att elda i en iordningställd grillplats i syfte att tillreda mat. Dock ej engångsgrillar eller grillar som har korta ben.

– Räddningstjänsten Flen

Fiske i Hälleforsnäs

2020-06-18


Hälleforsnäs Bygderåd får många frågor gällande fiske i Hälleforsnäs. Här kommer några svar:

Bruksdammen:
 – Avrådan från att äta fisken. Flens Kommun tog prover på tungmetaller förra året, men de visar inga extrema värden. Det var dock endast vattenprover och inte prover på bottensediment.

Tallsjön: 
-Förbjudet att fiska inom badplatsområdet. Skyltar med fiskeförbud är på gång att sättas upp där. 
Kommunen har inte uppgift om vad som gäller övriga delar av Tallsjön.

Hälleforsnäs Bygderåd kommer att:
1.) Ta kontakt med kyrkan som är ägare och hör efter om det finns några fiskerätter. 
2.) Ta kontakt med Katrineholms Kommun för att höra vad som gäller för Fyrsjön.

Tips! Turistbyrån i Hälleforsnäs säljer fiskekort till Mellösasjön.

Fakta ang sjöarna kommer från Flens Kommun/Turistbyrån.


Hjälp med hemkörning

Under april och maj månad kan du som tillhör en riskgrupp fortsätta att handla hemifrån två dagar i veckan från COOP Hälleforsnäs. Detta förutsatt att du är boende i Hälleforsnäs.

Kontakt: (senast dag före önskad handling)
– Ove på Coop Hälleforsnäs  
– 072-709 84 63

Volontärer som består av medlemmar i bygderådet finns på plats och hjälper Oves team.

Kanotuthyrning

2020-05-13


Snart drar vi igång Kanotuthyrningen för ”vår & sommarsäsongen 2020”. Längtar ni lika mycket som vi efter att glida fram på Brukssjön?

Följ oss så missar du inte starten!

Årsmöteshandlingar

2020-05-03


Årsmöteshandlingar finner du under fliken Handlingar bygderådet

Medlem i bygderådet 2020

2020-05-03


Vill du fortsätta vara medlem under år 2020 eller vill du gå med som ny medlem? Gå då in på fliken Bli medlem i Bygderådet.

Förutom att vi erbjuder en möjlighet att vara med i föreningens ortsutvecklingsarbete, i form av idéer och/eller ideell tid och kraft, kommer alla registrerade medlemmar att få följande information via angiven e-post alt mobilnummer. Du kan även välja att vara stödmedlem.
– “Medlemsnytt” skickas ut i mars/juni/september/december.
– Löpande under året skickar vi bl a ut inbjudningar till föreningens evenemang och medlemsmöten.

Vid årsmötet beslutades att medlemsavgiften är oförändrad.
– Enskild medlem: 50 kr/person
– Familj: 100 kr/familj

Följ denna länk för mer information om hur du blir medlem.

Nytt gällande medlemsmöten är att om du inte är bosatt på orten kommer du ha möjlighet att närvara via en digital plattform/videolänk. Är du inte van vid digitala möten hjälper vi dig att komma igång. Under rådande omständigheter förlägger vi tillsvidare samtliga möten digitalt. 

Digitalt årsmöte Hälleforsnäs Bygderåd genomfördes 29 april

2020-04-30


Den 29 april genomförde vi ett digitalt årsmöte med 26 deltagare. Tack till alla ni som hade möjlighet att närvara på Zoom. Styrelsen tackar å det varmaste för förtroendet att sitta kvar och vi hoppas innerligt att ni medlemmar vill fortsätta vara med och stödja Bygderådets ideella verksamhet utifrån era möjligheter. Vår gäst Åse Classon gjorde en strålande insats som Mötesordförande

– TACK till alla volontärer och samverkanspartners som har deltagit med ideell kraft & energi utan er ingen verksamhet.
– TACK Stig Nygren och vår kassör Dan K Östberg för året som revisor respektive kassör, goda inspiratörer och värdefulla kamrater.
– TACK Valberedningen som åter igen gör en storartad insats.

Vi välkomnar Anita Andersson, Britt-Marie Ljungskog, Jens Carstensen och Bert Andersson.

Nästa steg är ett digitalt konstituerande möte.

TACK för det stöd i olika former som vi har haft från er och Flens kommun under vårt första år 2019. Nu läggs ett händelserikt år till handlingarna som ett trevligt minne och nu blickar vi framåt inför resterade 2020.

Årsmöteshandlingar hittar ni här

Räddningstjänsten Flen avråder från att elda

2020-04-24


“Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs. Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas mycket snabbare än man kan tro. Just nu är det en mycket DÅLIG idé att elda fjolårsgräs eller ha öppen eld där det finns risk för spridning till gräset. Räddningstjänsten i Flens kommun behöver inte fler “onödiga” larm utan behöver kunna inrikta sig mot de utmaningar som coronaviruset innebär.” 

Majblomma – Wild Heart

2020-04-24


I vår säljs bara digitala majblommor. Du bestämmer priset. Varenda krona bidrar till Majblommans arbete mot barnfattigdomen i Sverige. När du har swishat en gåva får du ladda ner din digitala majblomma!

– länk till insamling majblomma

Testkörning av ZOOM inför digitalt årsmöte

2020-04-24


När: Söndagen den 26 april, kl 17:30
Inbjudan skickas ut till anmälda
Var: Digitalt, Zoom

Har du aldrig deltagit i ett digitalt möte eller är ovan vid tekniken vill vi gärna att du/ni är med då vi testkör. 
Du kan även själv ta kontakt om be om en annan dag/tid då vi enbart testar tillsammans med dig.

Ladda ner Zoom:
Länk som beskriver hur du laddar ner Zoom.

Om du behöver hjälp att ladda ner den innan mötet ring 073-622 79 50 så hjälps vi åt.

Digitalt årsmöte den 29 april kl 19.00-19.30 

2020-04-16


När: Onsdagen den 29 april, kl 19.00-19.30
(med reservation för senare sluttid)
Var: Digitalt
Årsmöteshandlingar samt beskrivande information + en kod för att logga in på mötet skickas ut till anmälda medlemmar den 22 april.

Anmälan: Senast tisdagen den 21 april till
halleforsnasbygderad@gmail.com 

Vi välkomnar dig som är medlem i Hälleforsnäs Bygderåd att deltaga på mötet. Årsmötet är ett utomordentligt bra tillfälle att vara med och påverka vår verksamhet.  

Har du punkter som du vill ta upp på årsmötet?Mejla dessa senast en vecka innan mötesdatum till:
halleforsnasbygderad@gmail.com

Du har då möjlighet att rådfråga oss i god tid innan mötet om du känner dig osäker på hur det går till vid uppkoppling/inloggning.

Om du inte har möjlighet att koppla upp dig på en egen dator eller telefon är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss senast den 21 april.
Vi löser det tillsammans!

Lokal information om Covid-19

2020-03-31


Lokal information om Covid-19 går att hitta på Flens kommuns hemsida
Har du generella frågor om viruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13, eller besöka krisinformation.se.

Folkhälsomyndighetens (FoHM) sida med frågor och svar uppdateras löpande. Sidan rekommenderas som faktakälla och den gäller även information om privata resor. Du hittar sidan via denna länk: Frågor och svar om covid-19

Även 1177 Vårdguiden har en informationssida om covid-19, klicka här för att komma till den.

Region Sörmland har på sin webbplats gjort en samlingssida om Coronaviruset, den hittar du här: Region Sörmland om Coronaviruset

Region Sörmland avråder från besök på de tre sjukhusen i region på grund av risken för smittspridning.”

– Information från Flens kommuns hemsida

Hjälp med hemkörning
COOP Hälleforsnäs erbjuder packning och avhämtning av färdiga matkassar. Detta gäller främst dig som med anledning av coronaviruset ska undvika att röra dig ute i större folksamlingar, alltså personer över 70 år och utpekade riskgrupper. I första hand uppmanas du att ta hjälp av anhöriga för att ordna med hemkörning av mat och livsmedel. 

Wild heart – livesändning av musikalen Skräp!

2020-03-25


När vi nu inte kan samlas och cykla till Mellösa för att titta på musikalen SKRÄP finns i stället möjlighet att musikalen kommer hem till er. Läs mer här 

Medlemsnytt mars 2020

Årsmöte senarelagt

2020-03-19


Årsmöte senarelagt 
På grund av Coronavirus och med hänsyn till våra medlemmars hälsa har vi beslutat att senarelägga Årsmötet.  Enligt stadgarna ska mötet genomföras senast utgången av april månad. Nytt datum meddelas inom kort.

Vårmarknad inställd

2020-03-19


Av lika stor omtanke för samtliga invånare och utomstående besökare har vi beslutat att helt ställa in Vårmarknaden den 25 april. Verkligheten är stundtals obegriplig och ibland är beslut enkla att ta då det handlar om hälsa. Vi ser fram emot att träffa er vid andra evenemang som vi förhoppningsvis kommer att ha möjlighet att genomföra i sommar, i höst och i Jul. Nu är det viktigast att alla får tid att ta hand om sig själva och sina nära och kära och vi skickar med en extra styrkekram till er som på ett eller annat vis är sitter i karantän eller på annat sätt är extra hårt drabbade.

Wild Heart – Vattenrundan

2020-03-19


Den 5 mars genomförde projektet Wild Heart utomhusdagen “vattenrundan”. Läs mer om aktiviteten här. 

Medlemskap


Medlemskap i Hälleforsnäs Bygderåd inbetalat 2019/2020 gäller t o m Årsmötet den 29/4. Mer info kommer! 

Trygghetsvandring 2020


Måndagen den 2 mars går vi igenom protokollet från Trygghetsvandring som genomfördes i mars 2019. Vi gör det tillsammans med representanter från kommunen för att se vad mer som det finns möjlighet att åtgärda.Ny Trygghetsvandring kommer att ske under hösten/vintern 2020.

Hur kan vi göra ungdomar mer delaktiga i vårt utvecklingsarbete


Missade du mötet i tisdags och vill vara med är du välkommen att höra av dig: halleforsnasbygderad@gmail.com
Minnesanteckningar och nytt datum skickas till er e-post.

Hälleforsnäs bygdegårds styrelse 

Vi syns i Hälleforsnäs
Hälleforsnäs bygderåd
Kontakt
halleforsnasbygderad@gmail.com

Bli medlem i bygderådet